Lairan

PIXABAY/anncapictures

 

Lairan

Dening: Kun Prastowo

Dongengé bapa biyung
lairanku mbiyen kepåmå
amargå dikudang dongå
cårå kunå makunå

Lahir cenger;
kakang kawah adhi ari-ari
ditandur cedhak lawang
disrumbungi lan dipadhangi
murih biså mendhem watak ålå
murih biså dadi pepadhang mring sasåmå

Umbul donga sarånå brokohan
nampå barokah biså nerusaké turun
bancakan ider ambengan
kanggo tanggå teparo
tilik si jabang seger kwarasan
digadhang dadi pribadi utåmå

Sepasaran gawé tumpeng weton
pucuké diwenehi lombok brambang
gudhangan saka pitung janganan
urap lan tigan
woh-wohan pitung wernå
jenang pitung wernå
dimen oleh pitulungan

Qiqohan mragat kewan
nanggap terbangan
mbah modin medhar wejangan
dikanthéni asmå kinaryå jåpå

Puputan nyebar jajan pasar
dimen putut yuswå
katog nyecep ngelmu
mungkasi sakabehé pepalang

Selapanan bancakan slametan
kanthi pangajab biså slamet
ing ndonyå tekan ndelahan

(Senthong ijo; Setu pon, 22-01-22)