Biyung

Nora sambat
Nora gugat
Biyung gemati ngrumat
Jumbuh perangané niat
Tumus lahir tekaning batin; murwat sundhul ngawiyat.

Biyung,
Nyunggi kluwung
Ngindhit kidung

…………..

Dimen anakmu iki bisa hangreksa bebrayan,
Dimen anakmu iki bisa semanak samadyané Sesrawungan:
Dhemen tetulung
Sugih mitra rowang
Asung pepadhang

Biyung,
Maewu-ewu pandongamu
Saben wengi sinaput sepi
Manther mrepegi langit
Agawé widadara widadari andum tangis
Krungu panjelihmu

…………..

Ngger,
dak gegadhang anggamu seger kwarasan,
dak pepuji panjangkamu katurutan,
dak jaluk nalarmu datan lelimengan.

Biyung,
Awang-gawang pituturmu mrepegi tebané tawang,
Dak taleni lawé saukel murih nora mrucut saka embanan.

Nadyan anakmu,
Durung bisa trewaca maca kahanan
Durung paja-paja nyedhaki kekudangan
Nanging anakmu,
Wis melu tombok marang bumi kelairan
Wis melu nandur kabecikan.

(Senthong ijo, 291220: meper hawa sapinggiré kekidungan)