Ratu Segara Krodha

Lumembak ombak samudra
nyempyok gisiké segara,
asung pekabaran;
rungkaté si watu karang
pratandha menawa bebeteng segara wus bedhah….!
nora edi maneh,
nora nduwé perbawa.

Bumiku, segaraku ya bandhaku…?!
Gedhohanmu nora beda kaya kecu
ngaku-aku,
dheku-dheku;
nyahak segaraku….!!!

Kebat
kliwat
rungkat

Nora nganti sapenginang
kapracondhang ndhedher wirang
gedhohanmu jebles buta bajang…!!

Apa klakon raja brana
ing tengah samudra
kinukut sengkut
nganti tapis…..
Gusis….??!!!

Ratu segara mrina,
nora trima;
rikala samudra kajarah tanpa tata.

Dak kekudang sang ratu segara leledhang,
sumimpang;
nora perlu cedhak kebo gupak
nora maelu si buta bajang…!!!

Kareben jingklak-jingklak
malang kadhak
surak-surak

Sawabé ibu bumi lan segara
bapa angkasa
kang bakal mbirat sakabehé durgama…..

(Kandangsapi, 291020: esuk njekut ing ambal warsa si mbarep)